Trang chủ Vần D

Vần D

D89: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 D89: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa phân loại nơi khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D84.1: Các bất thường của hệ thống bổ thể

Mã bệnh ICD 10 D84.1: Các bất thường của hệ thống bổ thể. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.0: Tăng gammaglobulin máu đa dòng

Mã bệnh ICD 10 D89.0: Tăng gammaglobulin máu đa dòng. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D84.8: Các suy giảm miễn dịch đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 D84.8: Các suy giảm miễn dịch đặc hiệu khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.1: Bệnh kháng thể (tăng globulin) ngưng kết lạnh

Mã bệnh ICD 10 D89.1: Bệnh kháng thể (tăng globulin) ngưng kết lạnh. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D84.9: Suy giảm miễn dịch không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D84.9: Suy giảm miễn dịch không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.2: Tăng gammaglobulin máu không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D89.2: Tăng gammaglobulin máu không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86: Bệnh sarcoid

Mã bệnh ICD 10 D86: Bệnh sarcoid. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.3: Hội chứng tái tạo miễn dịch

Mã bệnh ICD 10 D89.3: Hội chứng tái tạo miễn dịch. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.0: Bệnh sarcoid phổi

Mã bệnh ICD 10 D86.0: Bệnh sarcoid phổi. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.8: Các rối loạn xác định khác liên quan đến cơ chế miễn dịch,...

Mã bệnh ICD 10 D89.8: Các rối loạn xác định khác liên quan đến cơ chế miễn dịch, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.1: Bệnh sarcoid hạch bạch huyết

Mã bệnh ICD 10 D86.1: Bệnh sarcoid hạch bạch huyết. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D89.9: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D89.9: Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.2: Bệnh sarcoid phổi và hạch bạch huyết

Mã bệnh ICD 10 D86.2: Bệnh sarcoid phổi và hạch bạch huyết. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.3: Bệnh sarcoid da

Mã bệnh ICD 10 D86.3: Bệnh sarcoid da. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.8: Bệnh sarcoid hỗn hợp và tại các khu vực khác

Mã bệnh ICD 10 D86.8: Bệnh sarcoid hỗn hợp và tại các khu vực khác. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D86.9: Bệnh sarcoid không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 D86.9: Bệnh sarcoid không đặc hiệu. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.3: Suy giảm miễn dịch sau đáp ứng với virus Epstein-Barr bị khuyết thiếu...

Mã bệnh ICD 10 D82.3: Suy giảm miễn dịch sau đáp ứng với virus Epstein-Barr bị khuyết thiếu mang tính di truyền. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D84.0: Bất thường kháng nguyên chức năng 1 của lymphocyte [LFA-1]

Mã bệnh ICD 10 D84.0: Bất thường kháng nguyên chức năng 1 của lymphocyte [LFA-1]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

D82.4: Hội chứng tăng immunoglobulin E [IgE]

Mã bệnh ICD 10 D82.4: Hội chứng tăng immunoglobulin E [IgE]. Mã chương D50-D89 Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch. Nhóm chính D80-D89 Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch