Trang chủ Vần G

Vần G

T02.3: Gẫy xương tác động nhiều vùng của một chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T02.3: Gẫy xương tác động nhiều vùng của một chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T00-T07 Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể

T02.4: Gẫy xương tác động nhiều vùng của cả hai chi trên

Mã bệnh ICD 10 T02.4: Gẫy xương tác động nhiều vùng của cả hai chi trên. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T00-T07 Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể

T02.5: Gẫy xương tác động nhiều vùng của cả hai chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T02.5: Gẫy xương tác động nhiều vùng của cả hai chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T00-T07 Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể

T02.6: Gẫy xương tác động nhiều vùng của chi trên và chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T02.6: Gẫy xương tác động nhiều vùng của chi trên và chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T00-T07 Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể

T02.7: Gẫy xương tác động ngực với lưng dưới và khung chậu với chi

Mã bệnh ICD 10 T02.7: Gẫy xương tác động ngực với lưng dưới và khung chậu với chi. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T00-T07 Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể

S92.7: Gẫy nhiều xương bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S92.7: Gẫy nhiều xương bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.9: Gẫy xương bàn chân chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 S92.9: Gẫy xương bàn chân chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.3: Gẫy xương đốt bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S92.3: Gẫy xương đốt bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.4: Gẫy xương ngón chân cái

Mã bệnh ICD 10 S92.4: Gẫy xương ngón chân cái. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.5: Gẫy xương ngón chân khác

Mã bệnh ICD 10 S92.5: Gẫy xương ngón chân khác. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92: gẫy xương bàn chân, trừ cổ chân

Mã bệnh ICD 10 S92: gẫy xương bàn chân, trừ cổ chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.0: Gẫy xương gót

Mã bệnh ICD 10 S92.0: Gẫy xương gót. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.1: Gẫy xương mắt cá

Mã bệnh ICD 10 S92.1: Gẫy xương mắt cá. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S92.2: Gẫy xương cổ chân khác

Mã bệnh ICD 10 S92.2: Gẫy xương cổ chân khác. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S82.6: Gẫy xương bên mắt cá chân

Mã bệnh ICD 10 S82.6: Gẫy xương bên mắt cá chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S82.7: Gẫy xương tại cẳng chân

Mã bệnh ICD 10 S82.7: Gẫy xương tại cẳng chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S82.8: Gẫy xương khác của cẳng chân

Mã bệnh ICD 10 S82.8: Gẫy xương khác của cẳng chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S82.9: Gẫy xương cẳng chân, phần chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 S82.9: Gẫy xương cẳng chân, phần chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S82: Gẫy xương cẳng chân, bao gồm cổ chân

Mã bệnh ICD 10 S82: Gẫy xương cẳng chân, bao gồm cổ chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân

S82.0: Gẫy xương bánh chè

Mã bệnh ICD 10 S82.0: Gẫy xương bánh chè. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S80-S89 Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân