Danh sách

A07: Bệnh đường ruột do đơn bào khác

Mã bệnh ICD 10 A07: Bệnh đường ruột do đơn bào khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A06.9: Bệnh do amíp, không xác định loài

Mã bệnh ICD 10 A06.9: Bệnh do amíp, không xác định loài. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A06.8: Nhiễm amíp ở vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 A06.8: Nhiễm amíp ở vị trí khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.3: Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.3: Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.2: Nhiễm Escherichia coli xâm nhập

Mã bệnh ICD 10 A04.2: Nhiễm Escherichia coli xâm nhập. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.1: Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.1: Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.0: Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột

Mã bệnh ICD 10 A04.0: Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác

Mã bệnh ICD 10 A04: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A03.9: Bệnh lỵ trực khuẩn, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 A03.9: Bệnh lỵ trực khuẩn, không đặc hiệu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A03.8: Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella khác

Mã bệnh ICD 10 A03.8: Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A03.3: Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella sonnei

Mã bệnh ICD 10 A03.3: Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella sonnei. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.8: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác

Mã bệnh ICD 10 A04.8: Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.4: Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác

Mã bệnh ICD 10 A04.4: Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.5: Viêm ruột do Campylobacter

Mã bệnh ICD 10 A04.5: Viêm ruột do Campylobacter. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A04.6: Viêm ruột do Yersinia enterocolitica

Mã bệnh ICD 10 A04.6: Viêm ruột do Yersinia enterocolitica. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.4: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus

Mã bệnh ICD 10 A05.4: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.3: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus

Mã bệnh ICD 10 A05.3: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.2: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii]

Mã bệnh ICD 10 A05.2: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii]. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.1: Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp)

Mã bệnh ICD 10 A05.1: Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp). Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột

A05.0: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu

Mã bệnh ICD 10 A05.0: Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu. Mã chương A00-B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng. Nhóm chính A00-A09 Bệnh nhiễm trùng đường ruột