Trang chủ Vần M

Vần M

M00.2: Viêm khớp và viêm đa khớp khác do liên cầu

Mã bệnh ICD 10 M00.2: Viêm khớp và viêm đa khớp khác do liên cầu. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M00-M25 Bệnh khớp

M00.8: Viêm khớp và đa khớp do các vi khuẩn đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 M00.8: Viêm khớp và đa khớp do các vi khuẩn đặc hiệu khác. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M00-M25 Bệnh khớp

M00.9: Viêm khớp do vi khuẩn sinh mủ không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 M00.9: Viêm khớp do vi khuẩn sinh mủ không đặc hiệu. Mã chương M00-M99 Bệnh của hệ cơ - xương khớp và mô liên kết. Nhóm chính M00-M25 Bệnh khớp