Trang chủ Vần I

Vần I

I86: Dãn tĩnh mạch vị trí khác

Mã bệnh ICD 10 I86: Dãn tĩnh mạch vị trí khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I87.8: Rối loạn khác tĩnh mạch xác định khác

Mã bệnh ICD 10 I87.8: Rối loạn khác tĩnh mạch xác định khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I86.0: Dãn tĩnh mạch dưới lưỡi

Mã bệnh ICD 10 I86.0: Dãn tĩnh mạch dưới lưỡi. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I87.9: Rối loạn khác tĩnh mạch, không đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 I87.9: Rối loạn khác tĩnh mạch, không đặc hiệu khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I86.1: Túi dãn tĩnh mạch bìu

Mã bệnh ICD 10 I86.1: Túi dãn tĩnh mạch bìu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I88: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I88: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I86.2: Dãn tĩnh mạch chậu

Mã bệnh ICD 10 I86.2: Dãn tĩnh mạch chậu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I86.3: Dãn tĩnh mạch âm hộ

Mã bệnh ICD 10 I86.3: Dãn tĩnh mạch âm hộ. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I83.1: Dãn tĩnh mạch chi dưới có viêm

Mã bệnh ICD 10 I83.1: Dãn tĩnh mạch chi dưới có viêm. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I83.2: Dãn tĩnh mạch chi dưới có loét và viêm

Mã bệnh ICD 10 I83.2: Dãn tĩnh mạch chi dưới có loét và viêm. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I82: Các thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch khác

Mã bệnh ICD 10 I82: Các thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I83.9: Dãn tĩnh mạch chi dưới không loét không viêm

Mã bệnh ICD 10 I83.9: Dãn tĩnh mạch chi dưới không loét không viêm. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I82.0: Hội chứng Budd-Chiari

Mã bệnh ICD 10 I82.0: Hội chứng Budd-Chiari. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I84: Trĩ

Mã bệnh ICD 10 I84: Trĩ. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I82.1: Viêm tắc tĩnh mạch tái phát (migrans)

Mã bệnh ICD 10 I82.1: Viêm tắc tĩnh mạch tái phát (migrans). Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I84.0: Trĩ nội gây huyết khối

Mã bệnh ICD 10 I84.0: Trĩ nội gây huyết khối. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I82.2: Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch chủ

Mã bệnh ICD 10 I82.2: Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch chủ. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I84.1: Trĩ nội có biến chứng khác

Mã bệnh ICD 10 I84.1: Trĩ nội có biến chứng khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I82.3: Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch thận

Mã bệnh ICD 10 I82.3: Thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch thận. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I84.2: Trĩ nội không biến chứng

Mã bệnh ICD 10 I84.2: Trĩ nội không biến chứng. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác