Danh sách

Z97: Sự có mặt của các dụng cụ cấy ghép khác

Mã bệnh ICD 10 Z97: Sự có mặt của các dụng cụ cấy ghép khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.0: Sự có mặt mắt giả

Mã bệnh ICD 10 Z97.0: Sự có mặt mắt giả. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.5: Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình động mạch vành

Mã bệnh ICD 10 Z95.5: Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tạo hình động mạch vành. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95: Sự có mặt của các thiết bị cấy ghép tim và mạch máu

Mã bệnh ICD 10 Z95: Sự có mặt của các thiết bị cấy ghép tim và mạch máu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.6: Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình khớp

Mã bệnh ICD 10 Z96.6: Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình khớp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.8: Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và mạch...

Mã bệnh ICD 10 Z95.8: Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và mạch máu khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.0: Sự có mặt các dụng cụ cấy ghép tiết niệu sinh dục

Mã bệnh ICD 10 Z96.0: Sự có mặt các dụng cụ cấy ghép tiết niệu sinh dục. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.3: Sự có mặt của họng nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z96.3: Sự có mặt của họng nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.3: Sự có mặt của van tim ngoại lai

Mã bệnh ICD 10 Z95.3: Sự có mặt của van tim ngoại lai. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.2: Sự có mặt của van tim chỉnh hình

Mã bệnh ICD 10 Z95.2: Sự có mặt của van tim chỉnh hình. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z94.8: Tình trạng cơ quan và tổ chức khác được cấy ghép

Mã bệnh ICD 10 Z94.8: Tình trạng cơ quan và tổ chức khác được cấy ghép. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.4: Sự có mặt của van tim thay thế khác

Mã bệnh ICD 10 Z95.4: Sự có mặt của van tim thay thế khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z95.9: Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và mạch...

Mã bệnh ICD 10 Z95.9: Sự có mặt của dụng cụ cấy và mảnh ghép tim và mạch máu, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z94.9: Tình trạng cơ quan và tổ chức được cấy ghép, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z94.9: Tình trạng cơ quan và tổ chức được cấy ghép, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.2: Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tai và thính giác

Mã bệnh ICD 10 Z96.2: Sự có mặt của dụng cụ cấy ghép tai và thính giác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.1: Sự có mặt của thấu kính nội nhãn

Mã bệnh ICD 10 Z96.1: Sự có mặt của thấu kính nội nhãn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.7: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép xương và gân

Mã bệnh ICD 10 Z96.7: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép xương và gân. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.5: Sự có mặt của dụng cụ cấy chân răng và hàm má

Mã bệnh ICD 10 Z96.5: Sự có mặt của dụng cụ cấy chân răng và hàm má. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96: Tồn tại của dụng cụ cấy ghép chức năng khác

Mã bệnh ICD 10 Z96: Tồn tại của dụng cụ cấy ghép chức năng khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe