Danh sách

ATUSSIN SIRO HO Chai 30 ml – SĐK VD-9907-09

Thuốc ATUSSIN SIRO HO - VD-9907-09: Chai 30 ml Hoạt chất Mỗi 5 ml chứa: Dextromethorphan HBr + Chlorpheniramine Maleate + Sodium Citrate + Glyceryl Guaiacolate 5 mg + 1.33 mg + 133 mg + 50 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 11704 đồng/chai

ATUSSIN Chai 60 ml – SĐK VD-9906-09

Thuốc ATUSSIN - VD-9906-09: Chai 60 ml Hoạt chất Mỗi 5 ml chứa: Dextromethorphan HBr + Chlorpheniramine Maleate + Sodium Citrate + Ammonium Chloride + Glyceryl Guaiacolate 5 mg + 1.33 mg + 133 mg + 50 mg + 50 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 13693 đồng/chai

ATUSSIN Chai 30 ml – SĐK VD-9906-09

Thuốc ATUSSIN - VD-9906-09: Chai 30 ml Hoạt chất Mỗi 5 ml chứa: Dextromethorphan HBr + Chlorpheniramine Maleate + Sodium Citrate + Ammonium Chloride + Glyceryl Guaiacolate 5 mg + 1.33 mg + 133 mg + 50 mg + 50 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 11146 đồng/chai

ASPILETS EC Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VD-4237-07

Thuốc ASPILETS EC - VD-4237-07: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Acetyl salicylic acid 80 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 541 đồng/viên

ALAXAN Hộp 25 vỉ x 4 viên – SĐK VD-11370-10

Thuốc ALAXAN - VD-11370-10: Hộp 25 vỉ x 4 viên Hoạt chất Acetaminophen + Ibuprofen 325 mg + 200 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 896 đồng/viên

BIOGESIC Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VD-3058-07

Thuốc BIOGESIC - VD-3058-07: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Acetaminophen 500 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 410 đồng/viên

CALCIBEST Hộp 3 vỉ x 10 viên – SĐK VD-9908-09

Thuốc CALCIBEST - VD-9908-09: Hộp 3 vỉ x 10 viên Hoạt chất Calcium + Magnesium + Phosphorus + Vitamin D3 + Fructo Oligosaccharide 600 mg + 50 mg + 50 mg + 200 IU + 100 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 2574 đồng/viên

CEELIN Chai 15 ml – SĐK VD-3678-07

Thuốc CEELIN - VD-3678-07: Chai 15 ml Hoạt chất Vitamin C 100 mg/ml. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 25473 đồng/chai

DECOLGEN SYRUP Chai 60 ml – SĐK VD-13691-10

Thuốc DECOLGEN SYRUP - VD-13691-10: Chai 60 ml Hoạt chất Mỗi 15 ml chứa: Paracetamol + Pseudoephedrine HCl + Chlorpheniramine Maleate 300 mg + 30 mg + 1 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 13625 đồng/chai

DECOLGEN Chai 60 ml – SĐK VD-8356-09

Thuốc DECOLGEN - VD-8356-09: Chai 60 ml Hoạt chất Mỗi 5 ml chứa: Acetaminophen + Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl 100 mg + 0.33 mg + 2.5 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 16766 đồng/chai

DECOLGEN Hộp 30 gói x 5 ml – SĐK VD-8356-09

Thuốc DECOLGEN - VD-8356-09: Hộp 30 gói x 5 ml Hoạt chất Mỗi 5 ml chứa: Acetaminophen + Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine HCl 100 mg + 0.33 mg + 2.5 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 2716 đồng/gói

ALAXAN Hộp 5 vỉ x 20 viên – SĐK VD-11370-10

Thuốc ALAXAN - VD-11370-10: Hộp 5 vỉ x 20 viên Hoạt chất Acetaminophen + Ibuprofen 325 mg + 200 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 896 đồng/viên

CLAZIC SR Hộp 10 vỉ x 10 viên – SĐK VD-3950-05

Thuốc CLAZIC SR - VD-3950-05: Hộp 10 vỉ x 10 viên Hoạt chất Gliclazide 30 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 1091 đồng/viên

CEELIN Chai 120 ml – SĐK VD-5700-08

Thuốc CEELIN - VD-5700-08: Chai 120 ml Hoạt chất Vitamin C 100 mg/5 ml. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 40336 đồng/chai

CEELIN Chai 60 ml – SĐK VD-5700-08

Thuốc CEELIN - VD-5700-08: Chai 60 ml Hoạt chất Vitamin C 100 mg/5 ml. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 24255 đồng/chai

CEELIN Chai 30 ml – SĐK VD-5700-08

Thuốc CEELIN - VD-5700-08: Chai 30 ml Hoạt chất Vitamin C 100 mg/5 ml. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 15162 đồng/chai

COMBIZAR Hộp 3 vỉ x 10 viên – SĐK VD-2321-06

Thuốc COMBIZAR - VD-2321-06: Hộp 3 vỉ x 10 viên Hoạt chất Losartan potassium + Hydrochlorothiazide 50 mg + 12.5 mg. Công ty TNHH United Pharma Việt Nam. Giá bán 2867 đồng/viên